ชื่อ (ภาษาไทย)
นามสกุล (ภาษาไทย)
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วัน/เดือน/ปี เกิด
รหัสผ่าน
* รหัสผ่านตั้งแต่ 4 - 13 ตัว
ยืนยันรหัสผ่าน
PIN
* รหัส PIN ตัวเลข 4 ตัวเท่านั้น
ยืนยันรหัส PIN
ธนาคารรับชำระเงิน
เลขที่บัญชีธนาคารรับชำระเงิน
***เอกสารประกอบการสมัครต้องเป็นรูปถ่ายจากเอกสารฉบับจริงเท่านั้น
อัพโหลดรูปบัตรประชาชน

อัพโหลดรูปหน้าสมุดบัญชี
เงื่อนไขและข้อตกลง
    ลูกค้าได้ทราบ เข้าใจและรับรองว่า ก่อนที่จะสมัคร ออมทอง ผ่าน Line และหรือเข้าสู่ระบบ ออมทอง ผ่าน Line กับบริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหรือ Application
    ลูกค้าจะต้องตอบยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงก่อน และการยอมรับไม่สามารถเพิกถอนหรือยกเลิก เมื่อลูกค้าตอบยอมรับ หมายถึงลูกค้าได้ศึกษา ทำความเข้าใจ พิจารณาข้อกำหนด กฎเกณฑ์ทั้งหมด เกี่ยวกับการออมทองโดยละเอียดรอบครอบครบถ้วนเป็นอย่างดีแล้ว และลูกค้าใช้วิจารณญาณตัดสินใจด้วยตนเอง โดยไม่มีผู้ใดโน้มน้าวชักจูงใดๆ
    ลูกค้ายอมรับและตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด วิธีปฏิบัติ ประกาศ ข้อมูล ข่าวสารทั้งหมดของบริษัท ผ่านเครื่องมือสื่อสาร ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านช่องทางอื่นใด ทั้งที่มีอยู่แล้วในขณะสมัคร และหรือเข้าระบบ โดยและที่จะมีต่อไปภายหน้า
    ลูกค้าตกลงเป็นฝ่ายมีหน้าที่ติดตามประกาศ ข้อมูล ข่าวสารด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ บริษัทไม่มีหน้าที่แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด
    ลูกค้าถือว่าลายมือชื่อที่ให้ไว้แก่สถาบันการเงิน เป็นการแสดงตนของลูกค้าและทำธุรกรรม ออมทอง ผ่าน Line

บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด